logo

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

 1. Název školy

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace

 

 1. Důvod založení školy

Zřizovatelem školy je Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice se sídlem v Brně, Dlouhá 3, 625 00

Zřizovací listiny najdete mezi soubory ke stažení (dole).

 

 

 1. Organizační struktura školy

 

 

 

 

ředitel

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro předškolní vzdělávání

učitel(ka)

asistent(ka) pedagoga

školník-domovník

pomocná kuchařka ve výdejně stravy

 

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro I. stupeň

učitel(ka)

speciální pedagog

asistent(ka) pedagoga

 

 

zástupce (zástupkyně) ředitele pro II. stupeň

učitel(ka)

výchovná poradkyně

speciální pedagog

asistent(ka) pedagoga

ekonomka

 

 

vedoucí uklízečka

uklízečka

 

hospodářka – personalistka

školník

domovník

správce operačního systému

 

vedoucí vychovatelka

vychovatelka

vedoucí školní jídelny - provozář

hlavní kuchařka

kuchařka

referent stravování

 

 

 

 

Zeleně: Pedagogický útvar Mateřská škola

Tučně: vedoucí pracovníci, kteří organizují, řídí a kontrolují práci podřízených zaměstnanců     

Fialově: pedagogický útvar I. stupeň

Okrově: pedagogický útvar II. stupeň

 

Modře: pedagogický útvar školní družina

Hnědě: ekonomicko -správní a provozní útvar

Červeně: útvar školní kuchyň

 

 1. Kontaktní spojení na školu

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola Brno

Vedlejší 10

625 00 Brno – Bohunice

4.2 Adresa pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola Brno

Vedlejší 10

625 00 Brno – Bohunice

4.3 Úřední hodiny

Září – červen

Po – Pá 7.30 – 15.30 hod.

Červenec – srpen

Vybrané středy zveřejněné na webu 8.00 – 12.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

Ředitel školy:                    602 546 208

Sekretariát:                       547 218 198

Ekonomka:                        547 218 198

4.5 Číslo faxu

-

4.6 Adresa internetové schránky

http://www.zsvedlejsi.cz

4.7 Adresa e-podatelny

info@zsvedlejsi.cz

4.8 Další elektronické adresy

ID datové schránky: rtdGd5

5. Bankovní spojení

Číslo účtu: 50636-621/0100

Číslo účtu školní jídelny: 500386-621/0100

Číslo účtu pro platby kroužků: 115-5205470287/0100

 1. IČ:

60555823

 1. DIČ

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10 není plátcem DPH

 1. Dokumenty školy

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Školní vzdělávací program naleznete zde.

Školní řád naleznete zde.

Výroční zprávu za poslední rok naleznete zde.

8.2 Rozpočet

Rozpočet školy naleznete (na stránkách městské části) naleznete zde.

 1. Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

 1. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do kanceláře školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu uvedenou v sekci Kontaktní spojení nebo telefonicky na telefonním čísle sekretariátu školy.

Příjem žádostí a dalších podání se řídí zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Vnitřní předpis školy naleznete zde.

 

 1. Opravné prostředky

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Formuláře

Formuláře naleznete zde.

 

 1. Popisy postupů a návodů pro řešení životních situací

Řídí se zákonem č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

        Směrnice pro příjem žádostí a dalších podání zde.

        Směrnice o svobodném přístupu k informacím zde.

 

 1. Předpisy

14.1 Nejdůležitější právní předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád. 

Předpisy můžete také nalézt  vaplikaci Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv, kterou provozuje Ministerstvo vnitra České republiky (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/)

 

14.2 Předpisy vydané Základní školou a mateřskou školou Brno, Vedlejší 10

 

Způsob hospodaření a financování

Bez data

Směrnice pro vedení účetnictví

27.6. 1994

Směrnice pro oběh účetních dokladů

27.6. 1994

Spisový řád

1.7. 1994

Dodatek ke směrnici pro oběh účetních dokladů

1.7. 1998

Vnitřní platový předpis

1.9. 1999

Vnitřní platový předpis

1.9. 2001

Směrnice pro vedení účetnictví s dodatkem k 1.9. 2002

1.9. 2002

Směrnice pro poskytování školních potřeb pro žáky 1. tříd a integrované

2.1. 2002

Vnitřní řád školní jídelny a sanitační řád

30.8. 2002

Směrnice pro hospodaření s provozní zálohou

2.9. 2002

Směrnice pro poskytování školních potřeb pro žáky 1. tříd a integrované

2.9. 2002

Ochrana majetku školy

2.9. 2002

Dodatek ke Směrnici pro oběh účetních dokladů

26.11. 2002

Dodatek ke Směrnici pro vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů

1.1. 2003

Operativní evidence majetku školy

1.1. 2003

Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem školy

1.1. 2003

Vnitřní směrnice pro obsluhu plynových a elektrických spotřebičů ve školní kuchyni, kalkulace ceny obědů

16.7. 2003

Příkaz ředitele k čerpání účelových finančních prostředků Projektu PII

5.9. 2003

Vnitřní směrnice – telefonní hovory

13.10. 2003

Příloha k Dodatku ke Směrnici pro oběh účetních dokladů

19.12. 2003

Dodatek ke Směrnici pro vedení účetnictví

1.1. 2004

Stanovení výše poplatku za druhopis vysvědčení

Bez data

Pokyn k odběru stravy ze školní jídelny

2.2. 2004

Dodatek k Provoznímu řádu školní jídelny

19.4. 2004

Kalkulace ceny obědů

14.7. 2004

Směrnice Toaletní potřeby a kopírování – žáci

1.9. 2004

Ochrana majetku školy

1.9. 2004

Povinnosti dohledu nad žáky

1.9. 2004

Dodatek ke Směrnici pro oběh účetních dokladů

1.11. 2004

Projekt Hodina

19.11. 2004

Příkaz ke způsobu plateb a nakládání s finanční hotovostí

1.1. 2005

Kalkulace měsíčního příspěvku na žáka ve školní družině

3.1. 2005

ICT plán

31.1. 2005

Vnitřní směrnice – Kroužky

1.2. 2005

Kalkulace ceny oběda

Bez data

Dodatek ke Směrnici pro oběh účetních dokladů, prováděcí vyhl. 416/2004

1.7. 2005

Dodatek ke Směrnici pro oběh účetních dokladů, prováděcí vyhl. 64/2002

1.7. 2005

Vnitřní směrnice – Kroužky

1.11. 2005

Operativní evidence majetku školy

1.1. 2006

Dodatek ke Směrnici pro vedení účetnictví a zpracování účetních dokladů

1.1. 2006

Vnitřní směrnice LVZ a ŠvP

2.1. 2006

Směrnice pro poskytování náhrady za funkci zdravotníka

1.6. 2006

Kalkulace cena oběda

23.8. 2006

Vnitřní směrnice ŠvP a LVZ

1.9. 2006

Vnitřní směrnice – Provozní řád pro obsluhu vzduchotechnického zařízení

10.9. 2006

Dodatek ke Směrnici pro oběh účetních dokladů

1.11. 2006

Operativní evidence majetku školy

1.1. 2007

Vnitřní směrnice – Cestovní náhrady

1.1. 2007

Vnitřní směrnice – Zásady čerpání a využívání FKSP

1.9. 2009 a dodatek 9.2. 2010

Vnitřní předpis – Zásady zapůjčování a používání školního fotografického přístroje a školní kamery

27.3. 2007

Vnitřní předpis – Pravidla pro zadávání a výběr dodavatelů veřejných zakázek

2.5. 2007

Kalkulace ceny oběda

12.8. 2008

Stanovení měsíčního příspěvku na 1 žáka ve školní družině

1.1. 2009

Stanovení měsíčního příspěvku na 1 žáka ve školní družině

2.6. 2009

Kalkulace ceny oběda

10.8. 2009

Vnitřní platový předpis

1.9. 2009

Vnitřní předpis – Hlavní branka

1.9. 2009

Vnitřní předpis – soupis služebních telefonů

11.5. 2011

Provozní řád hřiště

16.5. 2011

Ceník - hřiště

13.5. 2011

Zásady čerpání a využívání FKSP

1.1. 2012

Vnitřní předpis –poplatek za ŠD

20. 8. 2012

Kalkulace měsíčního příspěvku v MŠ

1.9.  2012

Opatření k zápisu do 1. tř.

18. 1. 2013

Organizační změna, snížení počtu oddělení v ŠD z 9 na 8

9. 5. 2013

Vnitřní předpis –poplatek za ŠD

31. 7. 2013

Vnitřní směrnice – poskytování náhrad – opotřebení lyžařského vybavení

1. 1. 2014

Zásady čerpání a využívání FKSP, dodatek

1.1. 2014

Směrnice o prázdninovém provozu mateřské školy

 

1.5. 2014

Opatření k bezpečnosti a kontrole vchodů do budovy

 

10.3.2015

Stanovení rozsahu podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami speciálním pedagogem

 

26.5. 2017

Školní řád

 

1.9. 2017

Zásady čerpání a využívání FKSP pro rok 2018

4.1. 2018

 

 1. Úhrady za poskytování informací

Kopírování čb A4 jednostranné                                                               1 Kč

Kopírování čb A4 oboustranné                                                                2 Kč

Výpis, opis, druhopis vysvědčení                                                           100 Kč/kus

 

Náklady na poštovné dle sazebníku České pošty

 

 1. Licenční smlouvy

Škola nemá žádné licenční smlouvy

 

 1. Výroční zprávy

Jsou uloženy zde.

 

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10 o poskytování informací za rok 2017

Počet podaných žádostí o informace

0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

0

Opis rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled výdajů

0

Poskytnuté výhradní licence a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení

0

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

0

 

V Brně dne 8. 2. 2018

 

Ředitel školy: RNDr. Jan Harmata

Soubory ke stažení

Soubor Velikost
Zřizovací listina.pdf 4659 KB Stáhnout
Zřizovaci listina dodatek č.2.pdf 1752 KB Stáhnout
20180412 Vnitřní předpis k poskytování informací.pdf 359 KB Stáhnout