Školní vzdělávací program

 

 

Zaměření školy

 

Základním záměrem školy je společně vytvářet klidné, bezpečné a radostné prostředí, ve kterém se dítě cítí akceptováno, přijímáno se všemi svými projevy, nápady a zvláštnostmi.

 

Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Naším cílem je, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí RVP PV. Tyto kompetence jsou předpokladem k dalšímu vzdělávání. Program je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a možnostem dětí.

 

Filozofií školy je zaměřovat se na zlepšení tělesné zdatnosti, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a k podporování pohybových dovedností. Pohyb vnímáme jako důležitý prostředek dětského objevování světa, k seznamování s prostředím i ke komunikaci a sbližování dětí navzájem, je prostředkem získávání sebevědomí, soupeření i spolupráce. Logopedická prevence a péče, včasná diagnostika a zahrnování činností vedoucích ke zlepšení celkové komunikace u dětí je rovněž jednou z našich priorit a nedílnou součástí všech TVP.  

 

Cíle chceme naplňovat především pomocí hry a jako nejvhodnější metodu považujeme prožitkové učení, kooperativní učení hrou a činností a spontánní sociální učení. Učitelka naší mateřské škole se stává především partnerem a poradcem dítěte, pozorovatelem i terapeutem.

 

Vzdělávací obsah

 

Základem vzdělávacího obsahu je hra, která je pro dítě nejpřirozenější a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte. Dalším prostředkem jsou spontánní, polořízené a řízené činnosti. Obsah se odvíjí i od předem nepředvídatelných životních situací. Snažíme se, aby vzdělávání probíhala individuálně i skupinově.

 

Tematický název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je:

 

„Cestou vedlejší i hlavní do celého světa“

 

Vzdělávací obsah je zahrnut v pěti základních tématech, která jsou pro přehlednost výše znázorněna v grafu. Z témat plánujeme podtémata, která jsou součástí třídních plánů a k nahlédnutí v jednotlivých třídách. Pro jednotlivá podtémata vybírá učitelka klíčové kompetence, která jsou naplňována dílčími cíli. Snažíme se prací obsáhnout vždy všechny vzdělávací oblasti, tak tím i inteligence (dle Gardnera), jako je verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně kinestetická, interpersonální, intrapersonální a přírodní. Podtémata vycházejí i z rytmu roku, z konkrétních potřeb dětí i z nepředvídatelných situací.

 

Vzdělávací obsah je realizován záměry učitelek v již zmiňovaných pěti oblastech vzdělávání, které se vzájemně ovlivňují, viz. RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo (lidské tělo, pohyb, sebeobsluha, zdravá výživa, ochrana zdraví, bezpečnost)
 • Dítě a jeho psychika (poznávací funkce a schopnosti, představivost a fantazie, myšlenkové operace, jazyk a řeč, sebepojetí, city a vůle).
 • Dítě a ten druhý (komunikace a spolupráce, sociální vztahy, respekt a tolerance k druhým)
 • Dítě a společnost (pravidla společenských norem, morální hodnoty, rodina a domov, škola a město, umění a kultura, země)
 • Dítě a svět (vývoje a změny, ochrana prostředí, ovlivňování člověkem, souvislosti, planeta Země)

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

 

     Mateřská škola by měla sledovat proto tyto rámcové cíle:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

      Klíčové cíle reprezentují cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů, jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jsou to soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují.

 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové dle RVP PV považovány kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

 

Všechny vzdělávací cíle a kompetence se shodují s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi RVP PV.

 

 

Integrované bloky školní vzdělávacího programu:

 

Vím, kdo jsem a kam patřím

Cíl: Poznávat sám sebe, identita

Činnosti a situace spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě neustále prožívá a se kterými se setkává, příprava na role a situace, se kterými se v budoucnu může setkat. Dítě poznává a učí se vnímat své tělo, uvědomuje si své emoce, učí se zvládat nové situace, získává zdravé sebevědomí, uvědomuje si své schopnosti.

Příklady témat: Po prázdninách do školky, Čím budu, až vyrostu, Když se narodíme, To jsem já

 

 

Starám se o své zdraví

Cíl: Výchova ke zdravému životnímu stylu

Činnosti a situace spojené s vytvářením zdravých životních návyků - péče o zdraví své i druhých, bezpečnost, tělesnou i duševní pohodu svou i druhých, upevnění hygienických návyků, seznámení se zásadami zdravé výživy a vlivy pohybových činností na zdraví.

Příklady témat: Když jsem zdravý, vše mě baví, Doktora se nebojíme, Bacilů se nebojíme, Aby se nestala nehoda

 

 

Nejsem na světě sám

Cíl: Naučit se žít ve skupině, ve společnosti

Činnosti spojeny s prožíváním dějů i změn ve společnosti, v které dítě žije, vytváření základních návyků společenského chování, učení se porozumět vztahům mezi lidmi, hodnotám, toleranci, řešení situací, vzájemné pomoci a spolupráci.

Příklady témat: Hurá do školky, Mikuláš, Vánoce, Místo, kde žiji

 

 

Poznávám svět

Cíl: Porozumět společenskému a přírodnímu světu

Vzdělávací nabídka zaměřena na poznání přírodních dějů a jevů, poznání jejich podstaty a dopadu na okolní prostředí a člověka.

Příklady témat: Roční období, Na louce, U vody, Počasí, Na statku, Ve městě

 

 

Vytvářím svůj svět i svět kolem sebe

Cíl: Rozvoj aktivity

Činnosti s aktivitami ovlivňující životní prostředí i společnost ve které dítě žije, rozvoj tvořivosti, zodpovědnosti za své činy, aktivní řešení situací.

Příklady témat: Den dětí, Den Země, Vánoce, Velikonoce, Česká republika, Letem světem

 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software