Školní vzdělávací program

 

 

Zaměření školy

 

Základním záměrem školy je společně vytvářet klidné, bezpečné a radostné prostředí, ve kterém se dítě cítí akceptováno, přijímáno se všemi svými projevy, nápady a zvláštnostmi.

 

Vzdělávací program naší mateřské školy je zaměřen v souladu s platnými předpisy pro předškolní vzdělávání na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Naším cílem je, aby si děti osvojily základy klíčových kompetencí RVP PV. Tyto kompetence jsou předpokladem k dalšímu vzdělávání. Program je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a možnostem dětí.

 

Filozofií školy je zaměřovat se na zlepšení tělesné zdatnosti, vedení dětí ke zdravému životnímu stylu a k podporování pohybových dovedností. Pohyb vnímáme jako důležitý prostředek dětského objevování světa, k seznamování s prostředím i ke komunikaci a sbližování dětí navzájem, je prostředkem získávání sebevědomí, soupeření i spolupráce. Logopedická prevence a péče, včasná diagnostika a zahrnování činností vedoucích ke zlepšení celkové komunikace u dětí je rovněž jednou z našich priorit a nedílnou součástí všech TVP.  

 

Cíle chceme naplňovat především pomocí hry a jako nejvhodnější metodu považujeme prožitkové učení, kooperativní učení hrou a činností a spontánní sociální učení. Učitelka naší mateřské škole se stává především partnerem a poradcem dítěte, pozorovatelem i terapeutem.

 

Vzdělávací obsah

 

Základem vzdělávacího obsahu je hra, která je pro dítě nejpřirozenější a rozvíjí všechny oblasti vývoje dítěte. Dalším prostředkem jsou spontánní, polořízené a řízené činnosti. Obsah se odvíjí i od předem nepředvídatelných životních situací. Snažíme se, aby vzdělávání probíhala individuálně i skupinově.

 

Tematický název Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání je:

 

„Cestou vedlejší i hlavní do celého světa“

 

Vzdělávací obsah je zahrnut v pěti základních tématech, která jsou pro přehlednost výše znázorněna v grafu. Z témat plánujeme podtémata, která jsou součástí třídních plánů a k nahlédnutí v jednotlivých třídách. Pro jednotlivá podtémata vybírá učitelka klíčové kompetence, která jsou naplňována dílčími cíli. Snažíme se prací obsáhnout vždy všechny vzdělávací oblasti, tak tím i inteligence (dle Gardnera), jako je verbální, logicko-matematická, prostorová, hudební, tělesně kinestetická, interpersonální, intrapersonální a přírodní. Podtémata vycházejí i z rytmu roku, z konkrétních potřeb dětí i z nepředvídatelných situací.

 

Vzdělávací obsah je realizován záměry učitelek v již zmiňovaných pěti oblastech vzdělávání, které se vzájemně ovlivňují, viz. RVP PV:

 • Dítě a jeho tělo (lidské tělo, pohyb, sebeobsluha, zdravá výživa, ochrana zdraví, bezpečnost)
 • Dítě a jeho psychika (poznávací funkce a schopnosti, představivost a fantazie, myšlenkové operace, jazyk a řeč, sebepojetí, city a vůle).
 • Dítě a ten druhý (komunikace a spolupráce, sociální vztahy, respekt a tolerance k druhým)
 • Dítě a společnost (pravidla společenských norem, morální hodnoty, rodina a domov, škola a město, umění a kultura, země)
 • Dítě a svět (vývoje a změny, ochrana prostředí, ovlivňování člověkem, souvislosti, planeta Země)

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj každého dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

 

     Mateřská škola by měla sledovat proto tyto rámcové cíle:

 1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 2. osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost
 3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

      Klíčové cíle reprezentují cílovou kategorii, vyjádřenou v podobě výstupů, jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jsou to soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují.

 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové dle RVP PV považovány kompetence:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

 

Všechny vzdělávací cíle a kompetence se shodují s rámcovými cíli a klíčovými kompetencemi RVP PV.

 

 

Integrované bloky školní vzdělávacího programu:

 

Vím, kdo jsem a kam patřím

Cíl: Poznávat sám sebe, identita

Činnosti a situace spojené s uvědoměním a prožíváním své identity a osobních rolí, které dítě neustále prožívá a se kterými se setkává, příprava na role a situace, se kterými se v budoucnu může setkat. Dítě poznává a učí se vnímat své tělo, uvědomuje si své emoce, učí se zvládat nové situace, získává zdravé sebevědomí, uvědomuje si své schopnosti.

Příklady témat: Po prázdninách do školky, Čím budu, až vyrostu, Když se narodíme, To jsem já

 

 

Starám se o své zdraví

Cíl: Výchova ke zdravému životnímu stylu

Činnosti a situace spojené s vytvářením zdravých životních návyků - péče o zdraví své i druhých, bezpečnost, tělesnou i duševní pohodu svou i druhých, upevnění hygienických návyků, seznámení se zásadami zdravé výživy a vlivy pohybových činností na zdraví.

Příklady témat: Když jsem zdravý, vše mě baví, Doktora se nebojíme, Bacilů se nebojíme, Aby se nestala nehoda

 

 

Nejsem na světě sám

Cíl: Naučit se žít ve skupině, ve společnosti

Činnosti spojeny s prožíváním dějů i změn ve společnosti, v které dítě žije, vytváření základních návyků společenského chování, učení se porozumět vztahům mezi lidmi, hodnotám, toleranci, řešení situací, vzájemné pomoci a spolupráci.

Příklady témat: Hurá do školky, Mikuláš, Vánoce, Místo, kde žiji

 

 

Poznávám svět

Cíl: Porozumět společenskému a přírodnímu světu

Vzdělávací nabídka zaměřena na poznání přírodních dějů a jevů, poznání jejich podstaty a dopadu na okolní prostředí a člověka.

Příklady témat: Roční období, Na louce, U vody, Počasí, Na statku, Ve městě

 

 

Vytvářím svůj svět i svět kolem sebe

Cíl: Rozvoj aktivity

Činnosti s aktivitami ovlivňující životní prostředí i společnost ve které dítě žije, rozvoj tvořivosti, zodpovědnosti za své činy, aktivní řešení situací.

Příklady témat: Den dětí, Den Země, Vánoce, Velikonoce, Česká republika, Letem světem

 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.