Zápis do MŠ pro školní rok 2024/2025

Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého
uchazeče:


Registrační číslo: 
1. 6192708096 
2. 9290409472 

3. 1175235008 
4. 2269606451 
5. 3991710729 
6. 7747987298 
7. 3793349888 
8. 8497256576 
9. 7314372992 
10. 4694472247 
11. 4951239686 
12. 4885134336 
13. 8426968064 
14. 8421646336 
15. 9084732544 
16. 1188330112 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2024 - 2025

Vydávání přihlášek:

Přihlášku do MŠ si rodiče vygenerují a vytisknou samostatně v termínu od 15. 4. - 14. 5. 2024 na stránkách: https://zapisdoms.brno.cz/

Rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou na uvedených webových stránkách, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době elektronického vydávání vždy po telefonické domluvě se zástupkyní pro předškolní vzdělávání. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Den otevřených dveří proběhne v MŠ Vedlejší dne 15.4. 2024 od 9.00 - 10.30 hod., v budově MŠ Vedlejší 10.

Sběr přihlášek ve dnech 13. a 14.5.2024:

 • do datové schránky školy:  isgmj2b
 • e-mailem na adresu  petra.havlova@zsvedlejsi.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • poštou
 • osobním podáním do schránky školy 
 • není-li možno využít výše uvedených způsobů, doručení dokumentů proběhne v pondělí 13. 5. 2024 v době od   8:00 - 16:00 hod. a v úterý 14. 5. 2024 v době od  8:00 - 12:00 hod. v budově mateřské školy, možnost rezervace termínu v aplikaci www.zapisdoms.brno.cz.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, platný občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.  Při podání žádosti o přijetí bezkontaktně (vhozením do schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou), je potřeba mít všechny výše uvedené dokumenty v kopii.  Nezapomeňte na datum a podpisy. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Nejdříve od 23. 5. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Podrobné informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška a nedoložení potřebných dokladů je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Všechny dokumenty budou použity výhradně pro potřeby zápisu dětí do MŠ a bude s nimi nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů.

Další informace

 1. Školská poradenská zařízení (PPP - pedagogicko psychologická poradna, SPC - speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťuje nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve ŠPZ - školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31.8. pěti let
 3. Zákonný zástupce dítěte může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo ho může vzdělávat i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. I v tomto případě musí zákonný zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky (pokud na přihlášce tyto údaje uvedete), kde bude uveden termín vyzvednutí. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kam jste si žádost o přijetí dítěte podali.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.


Zápis do MŠ na prázdninový provoz

Vážení rodiče,

prázdninový provoz pro děti zaměstnaných rodičů je v městské části Brno – Bohunice

v červenci a srpnu 2024 zajištěn v těchto termínech:

 

Termín

Výše školného

1. 7. – 12. 7. 2024

MŠ Pohádka, Běloruská 4

204 Kč

15. 7. – 26. 7. 2024

MŠ Uzbecká 30

260 Kč

29. 7. – 9. 8. 2024

MŠ Švermova 11

250 Kč

12. 8. – 23. 8. 2024

MŠ Amerlingova 4

275 Kč

Mimo provoz

ZŠ a MŠ Vedlejší 10

 

-

 

26. 8. -30. 8. 2024

přípravný týden – bez provozu

 

 

 

Žádost o přijetí na prázdninový provoz si vyzvednete ve své třídě od 11.3. 2024 (popř. vyzvednete v úředních hodinách u ředitelky školy) a vyplněné odevzdáte na mateřské škole, kde požadujete prázdninové umístění, ve středu 3.4. nebo ve čtvrtek 4.4.2024 vhozením žádosti do určené schránky MŠ v době od 7:00 – 16:00h. Kdo bude požadovat potvrzení o přijetí žádosti, napíše mail na příslušnou MŠ a ředitelka školy obratem odpoví.

 

Na každou mateřskou školu musíte podat samostatnou žádost o přijetí, která bude lékařem potvrzená, důležité je posouzení aktuálního zdravotního stavu, zvláště u alergií či závažném onemocnění.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

 

Pro rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte se dostavte osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 25.4.2024 od 8:00 do 16:00h do školky, kam jste si podali žádost na prázdninový provoz. Pokud budete přijati, dostanete ihned k vyplnění potřebné dokumenty a dále informace ohledně úhrady školného a stravného, které musí být zaplaceno před nástupem dítěte do Vámi zvolené mateřské školy.

 

Ředitelky škol budou přijímat na prázdninový provoz děti z jiných bohunických mateřských škol dle kritérií do výše kapacity MŠ.

 

Kritéria:

- děti pracujících rodičů přijatých do MŠ v městské části Brno-Bohunice

- kapacita školy, v případě překročení kapacity školy bude losováno

 

  

Lze předpokládat velký zájem rodičů, proto zvažte i jiné možnosti, např. soukromé školky.

Nebude-li Vaše dítě svoji kmenovou MŠ o prázdninách navštěvovat, nezapomeňte ho ve své MŠ písemně omluvit - odhlásit nejpozději do 11.3.2024.


Přijímací řízení pro školní rok 2023 - 2024

Seznam identifikátorů přijatých dětí do MŠ pro škol.rok 2023/2024

 

Poř.        Identifikátor

1             1094706944

2             1128350976

3             2109658112

4             2515714944

5             2935149312

6             3387863552

7             3436375041

8             3858842752

9             3932088328

10          4283015936

11          4313109248

12          4326608486

13          4800936832

14          4961737984

15          5701512192

16          6007974912

17          6978139648

18          7070318084

19          7204627648

20          7289988608

21          7370287104

22          7817520649

23          7849405824

24          8063156992

25          8111749127

26          9987681284

 

Sběr přihlášek ve dnech 3. a 4.5.2023:

 • do datové schránky školy:  isgmj2b
 • e-mailem na adresu  petra.havlova@zsvedlejsi.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat pouze prostý email)
 • poštou
 • osobním podáním do schránky školy 
 • není-li možno využít výše uvedených způsobů, doručení dokumentů proběhne  ve středu 3. 5. 2023 v době od  8:00 - 16:00 hod. a  ve čtvrtek 4. 5. 2023 v době od  8:00 - 12:00 hod. v budově mateřské školy, možnost rezervace termínu v aplikaci www.zapisdoms.brno.cz.

K zápisu je nutné přinést vyplněnou přihlášku potvrzenou lékařem, platný občanský průkaz, rodný list a kartičku pojišťovny dítěte. Upozorňujeme, že trvalý pobyt dítěte, který budete uvádět do přihlášky, musí být shodný s trvalým pobytem uvedeným v občanském průkazu matky. V jiném případě bude nutné doložit potvrzení z ohlašovny obyvatelstva, že má dítě trvalý pobyt na adrese, kterou uvádíte v přihlášce.  Při podání žádosti o přijetí bezkontaktně (vhozením do schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou, datovou schránkou), je potřeba mít všechny výše uvedené dokumenty v kopii.  Nezapomeňte na datum a podpisy. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Nejdříve od 17. 5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do naší MŠ.

Rozhodnutí si vyzvedne zákonný zástupce, který je v žádosti uveden jako kontaktní osoba, s sebou si vezme občanský průkaz + kartičku pojištění dítěte.

Podrobné informace o zápisu do MŠ naleznete na stránkách: www.zapisdoms.brno.cz

Neúplně vyplněná přihláška a nedoložení potřebných dokladů je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení.

Všechny dokumenty budou použity výhradně pro potřeby zápisu dětí do MŠ a bude s nimi nakládáno v souladu s ochranou osobních údajů.


Další informace

 1. Školská poradenská zařízení (PPP - pedagogicko psychologická poradna, SPC - speciální pedagogické centrum) v současné době zajišťuje nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve ŠPZ - školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení.
 2. Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou k 31.8. pěti let
 3. Zákonný zástupce dítěte může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, nebo ho může vzdělávat i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. I v tomto případě musí zákonný zástupce přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá zástupkyni ředitele zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

K převzetí Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí budete vyzvání mailem popř. telefonicky (pokud na přihlášce tyto údaje uvedete), kde bude uveden termín vyzvednutí. Zároveň podepíšete Zpětvzetí žádosti z ostatních MŠ, kam jste si žádost o přijetí dítěte podali.

Z důvodu vysokých nákladů pro odeslání doporučených dopisů do vlastních rukou, prosíme všechny rodiče, aby si přišli vyzvednout rozhodnutí o přijetí/ i nepřijetí osobně do MŠ.


Informace k zápisu do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,

na základě zákona č. 67/2022 Sb. o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace je pro MŠ Vedlejší 10, po dohodě se zřizovatelem, určen druhý termín zápisu, tzv. zvláštní zápis dítěte-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana takto:

 

5.6. 2023 10.00 – 12.00hod. – vydávání žádostí osobně v MŠ

12.6.2023 10.00 – 12.00hod. – zápis se sběrem žádostí osobně v MŠ

 

Počet volných míst: 0

 

Ve „zvláštním zápise“ může podat přihlášku pouze cizinec, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana. 

 

                


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Brno
Vedlejší 10, příspěvková organizace

Vedlejší 10
625 00 Brno
IČO: 60555823
Redizo: 600108325
Tel. MŠ Vedlejší: +420 547 354 410
Tel. MŠ Bohunka: +420 606 093 875    

© ZŠ a MŠ Vedlejší Brno & Štefl software

Informace o cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, preferenční, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na Další informace.

Další informace  OK souhlasím

Nastavení cookies


Kliknutím na Přijmout vše budou uloženy cookies funkční, výkonnostní, analytické. Přinese vám to pohodlné používání webu, umožní nám měřit jeho funkčnost. Své preference můžete detailně nastavit a uložit kliknutím na Uložit nastavení.

  Přijmout vše   Uložit nastavení

Funkční:
Některé soubory cookie jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.

Preferenční:
Preferenční soubory cookie umožňují, aby si webový server zapamatoval informace, díky nimž přizpůsobil vzhledu nebo chování webu každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické:
Analytické soubory cookie nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jeho používání.